Polish Short Film Festival

 

Projekt został stworzona, aby dać wyjątkową szansę zaprezentowania się przed międzynarodową publicznością i nawiązania ważnych kontaktów zawodowych polskim filmowcom żyjących i tworzących w dowolnym miejscu na świecie. Festiwal jest również otwarty dla zagranicznych filmowców mieszkających w Polsce i tworzących filmy o Polsce.

 

PSFF ma na celu promowanie projektów o wyjątkowych walorach artystycznych i kulturowych poprzez ich publiczną prezentację na zagranicznych festiwalach filmowych oraz spotkania z przedstawicielami branży i artystów z całego świata w twórczej i inspirującej atmosferze. Mamy na celu wzbogacenie życia społeczności, filmowców i oczywiście wszystkich osób, które wykonują swoją pracę przed i za kamerą. Pracując bezpośrednio z twórcami filmu niezależnie od budżetu, pochodzenia, stylu lub gatunku, świętujemy sztukę filmową i filmowców poprzez: 
- Zapewnienie wysokich standardów jakości prezentacji filmów, stawiając wartość artystyczną i kulturową ponad atrakcyjność handlową. 
- Współpracę z filmowcami i producentami z całego świata w celu zwiększenia dostępu do filmów, prezentacji, programów i projektów.

 

W 2019 roku III Polish Short Film Festival zaprezentuje zakwalifikowane przez komisję najlepsze z najlepszych polskich form krótkometrażowych (do 30 min.) zgłoszonych do konkursu, dowolnego gatunku z całego świata w trakcie XV edycji Międzynarodowego Festiwalu Action On Film Festival oraz II Międzynarodowego Festiwalu Filmowego III Hollywood Dreamz and Writers Event w zespole hotelowo-konferencyjnym "The BRENDEN THEATERS” w Las Vegas od 25 lipca do 3 sierpnia 2019 r. W wydarzeniu tym weźmie udział ponad tysiąc twórców, reżyserów, producentów, artystów i aktorów z całego świata. Impreza ta jest liderem na rynku amerykańskim zarówno pod względem profesjonalizmu jak i w celu nawiązywania kontaktów branżowych z całego świata. Festiwal jest tworzony i prowadzony przez twórców filmowych i pisarzy dla filmowców i pisarzy. Festiwal ten to nie tylko wyjątkowe wydarzenie wysokiej rangi, ale również impreza, której nie należy stracić.

 

Polish Short Film Festival oferuje zarówno płatny udział w programie konkursowym z profesjonalną oceną projektów i przewidzianymi nagrodami, jak również udział w bezpłatnym pozakonkursowym programie. W tym celu prosimy o kontakt mailowy z dyrektorem Festiwalu, Danielem Kozakiewiczem, na adres: biuro@ulicapiekna.pl, w celu zdobycia informacji na temat programu wspierającego - Polish Short Film Challenge. Polski Festiwal Filmów Krótkometrażowych jest otwarty zarówno dla debiutujących filmowców, jak i profesjonalistów, którzy poszukują globalnej promocji swojej twórczości.

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
Zwycięzcy Polish Short Film Festival 2019 otrzymają swoje nagrody i trofea w trakcie naszej oficjalnej gali w Warszawie. Miejsce i data będzie oficjalnie ogłoszona. Nagrody przyznawane są dla najlepszych filmowców w różnych kategoriach filmowych, takich jak: Best Short, Best Direction, Best Cinematography, Best Production, Best Animation, Best Music Video, Best Special effects, Best Performances, Best Costumes, Best Make Up, Best Music, Best Score, Best Set Up, Best Casting i innych wybranych przez jurorów. 
Zwycięzca GRAND PRIX w kategorii Best Polish Short otrzyma statuetkę "Złotej Sawy", rzeźbę wykonaną ręcznie i odlaną w brązie (2,3 kg.), oraz wartościowe nagrody od sponsorów. Laureaci wszystkich kategorii konkursowych otrzymają oficjalne certyfikaty zwycięstwa w postaci cyfrowej, laury i inne korzyści. Istnieje możliwość zamówienia również certyfikatów wydrukowanych, oprawionych i zabezpieczonych hologramem, na specjalnych warunkach.

 

ZASADY I WARUNKI

 

- Do konkursu może zgłosić się każdy obywatel Polski lub każdy filmowiec, którego film dotyczy Polski lub jest realizowany z polskimi twórcami lub polską współprodukcją.

- Osoba zgłaszająca projekt musi mieć prawa do filmu i mieć zgodę do publicznego pokazu w całości bez żadnych ograniczeń.

- Przesyłając swój projekt na PSFF 2019 oraz na PSFC, dajesz właścicielom Festiwalu PSFF i jego przedstawicielom prawo do wyświetlania, promowania i reklamowania Twojego projektu, zwiastuna i wszystkich jego materiałów promocyjnych związanych z filmem. Musisz wskazać, jeśli istnieją pewne ograniczenia.

- Wszystkie filmy muszą być z napisami w języku angielskim. Tylko teledyski mogą być bez napisów w oryginale.

- Wszystkie projekty muszą mieć pełną listę twórców i odtwórców, streszczenia, CV reżysera i kluczowych twórców, plakat i dodatkową grafikę (kadry, zza kamery, portrety, itp.) niezbędne w celach promocyjnych i informacyjnych.

- Przyjmowane są wszelkie gatunki: dokument, fikcja, animacja, teledysk, nowe media, VR, reklama, eksperymenty, trailery, formy internetowe, formy na urządzenia mobilne itp.

- Wszystkie zgłoszenia będą oceniane na podstawie treści, kreatywności, obrazu, przekazu i umiejętności filmowca.

- Można składać produkcje wyprodukowane od 2011 do teraz. Prace w toku też będą akceptowane.

- Tylko cyfrowe pliki on-line są przyjmowane do rozpatrzenia przez komisję festiwalową.

- Do pokazów zostaną zaakceptowane tylko filmy do pobrania z sieci w wersji HD lub Pro Res. Należy pamiętać, że niektóre regiony wymagają systemu NTSC, a nie systemu PAL. Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie wskazanego pliku.

- Każdy film musi być złożony osobno.

- Wszystkie prace zgłaszane na Festiwal Polskich Filmów Krótkometrażowych (PSFF i PSFC) muszą być opłacone (jeśli tego wymaga kategoria) i dla własnego bezpieczeństwa powinny być ubezpieczone.

- Przysłane filmy, DVD, Blue-Rays, DCP nie będą zwracane.

- Wszystkie plakaty, pocztówki i materiały promocyjne nie są zwracane przez festiwal.

 

Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Polish Short Film Festival

Ulica Piękna - Daniel Kozakiewicz

submission@polishshort.pl

tel.: +48 664 612 332

Warszawa, Polska

 

 

---- ENGLISH ----


The event was started to provide both unparalleled opportunity and exposure for Polish filmmakers living and creating anywhere in the world. The Festival is also open to international filmmakers living in Poland and creating movies about Poland, to gain further visibility and to make new contacts.


The PSFF aims to promote artistically and culturally significant film arts through education and exhibition in an atmosphere of unity. This is done to enrich the life of the community, filmmakers and of course individuals who pursue careers in front of and behind the camera. By working directly with filmmakers independent of budget, origin, style or genre we celebrate the art of film and filmmakers in addition to: 
-Setting high standards for quality film education and exhibition, placing artistic and cultural merit above commercial appeal. 
-Working collaboratively with filmmakers and producers to increase access to quality film arts, presentations, programs, and projects.


Polish Short Film Fest will screen the best of the best Polish Short Forms of any genre (30 minutes or less) from around the world during and along side the 15th Annual Action on Film Festival and The Third Annual Hollywood Dreamz International Film Festival and Writers Event at the at the Palms Hotel in Las Vegas from July 25- August 3, 2019. There will be 1000's of filmmakers, directors, producers, artists and actors from around the world. The event is a leader in both professionalism and in procuring the top industry contacts from around the globe. The festival is created and run by filmmakers and writers for filmmakers and writers. Not only is the festival a premier event, but it is one that should not be missed.

 

Polish Short Film Fest offers both, Award Film Screening Competition and a Nonprofit Free Admission Review for those who elect to Screen ONLY and NOT to Compete. Please contact Festival director Daniel Kozakiewicz via biuro@ulicapiekna.pl. to get information about Polish Short Film Challenge incentive programme. The Polish Short Film Festival is open to first time filmmakers and professionals who seek a global audience for their art.

 

AWARDS & PRIZES

Award winners of PSFF 2019 receive their awards at special Award Show in Warsaw at the end of the year. The palce and date will be announced. Prizes are awarded to the Top Filmmakers in different Award Categories. Winner of GRAND PRIX "The Best Short" will receive the "Golden Sava" trophy - hand made piece of art cast in bronze (5,4 lbs) and valuable prizes form our sponsors. All category Award Winners will receive digital Award Certificate, laurels and many benefits. There is a option to order the printed, framed and secured with the hologram certificate on special conditions.

 

RULES AND TERMS

 

- Any Polish citizen or any filmmaker whose film is related to Poland or is carried out with Polish artists or Polish co-production may apply to the competition.

- All Submitters must have the legal rights and permissions to the film and be able to screen it in its entirety without any restrictions.

- By Submitting your project to PSFF 2019 and PSFC you are giving the PSFF Festival owners and its representatives the right to screen, promote and advertise your project, trailer and all of its promotional materials related to the film. You have to indicate, if there are some restrictions.

- All films Must be English subtitled. Only music videos do not have to be subtitled.

- All projects must have full credits list, synopsis, directors and key creators resume, poster and additional graphics (stills, behind the camera, headshots, etc) for the promotional and informative needs.

- Any genre accepted: documentary, fiction, animation, music video, new media, VR, advertising, experimental, web series, mobile, etc.

- All entries will be judged on content, creativity, imagery, story and skill of the filmmaker.

- Productions produced from 2011 to now can be submitted. Works in progress will be accepted.

- Only Online screeners are accepted for submission and for consideration by the Selection Committee.

- Only HD or Pro Res Online downloadable screeners will be accepted for the screenings. Be aware that some regions require NTSC rather than PAL system. You are responsible for provide indicated file.

- Each entry must be submitted separately.

- All entries must be sent to the Polish Short Film Festival prepaid and, for your own protection, should be insured.

- Videos, DVDs , Blue- Rays,DCPs submitted will not be returned.

- All posters, postcards, and promo items are not returned by the festival to the filmmaker.

 

All entries should be mailed to:

Polish Short Film Festival

Ulica Piękna - Daniel Kozakiewicz

submission@polishshort.pl

tel.: +48 664 612 332

Warszawa, Polska

 

ZAPISZ SIĘ

Wpisz swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać od czasu do czasu najważniejsze informacje o festiwalu pocztą elektroniczną

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Wysyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do wysyłki newslettera w celach marketingowych. W każdej chwili możesz się wypisać. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

POLUB I OBSERWUJ

Na naszym fanpage'u znajdziesz aktualne i archiwalne informacje i zdjęcia,  recenzje, relacje, a także co dzieje się u naszych filmowców.

FANPAGE

ŚMIAŁO!

Chcesz wiedzieć więcej?

Nie będziemy wysyłać Ci spamu,

Twój e-mail jest u nas bezpieczny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

Właścicielem nazwy i znaku graficznego Polish Short Film Festival oraz właścicielem i administratorem strony www.polishshort.pl jest Ulica Piękna - Daniel Kozakiewicz, z siedzibą: ul. Piękna 11/1, 00-549 Warszawa, Polska. NIP: 5262360156 | REGON: 362601934 © 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 | Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to jednocześnie zgoda na ich używanie.