Polish Short Film Challenge

 

DO WYGRANIA BEZPOŚREDNIA KWALIFIKACJA I UDZIAŁ W KONKURSIE GŁÓWNYM POLISH SHORT FILM FESTIVAL!

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Polish Short Film Festival z radością ogłasza program Polish Short Film Challenge.

 

MISJA:

 Program Polish Short Film Challenge został stworzony, aby dać wsparcie wszystkim filmowcom, którzy zamierzają wziąć udział w głównym konkursie Polish Short Film Festival, jak również w innych międzynarodowych festiwalach filmowych. Celem naszym jest pomoc przyszłym uczestnikom festiwalu podjąć odpowiednią decyzję o udziale, jak również, na które festiwale warto zgłosić swój projekt. Wszystkie zgłaszane do tego programu filmy będą na bieżąco oceniane i klasyfikowane przez komisję PSFF, aby uświadomić ich twórców o swoich słabych i mocnych stronach, zanim zaczną wydawać pieniądze i tracić czas zgłaszając je na różne konkursy. Do udziału mogą zgłaszać się wszyscy filmowcy, którzy spełniają kryteria Polish Short Film Festival oraz zaakceptują warunki i regulamin konkursu.

 

EDUKACJA:

 Ogromny rynek filmowy stworzył wielki popyt na wszelkie produkcje filmowe, telewizyjne, internetowe, jak i na urządzenia mobilne. To z kolei przyczyniło się do powstania setek festiwali filmowych na całym świecie, które w swoich założeniach mają pomóc twórcom zaistnienie na tym rynku. Rozesłanie filmów na wszystkie imprezy nie jest możliwe, a przede wszystkim nie ma sensu i wymagałoby poniesienia wielkich nakładów. Dlatego też, należy przygotować sobie odpowiednią strategię dostosowaną do osiągnięcia wyznaczonych celów, jak i do możliwości finansowych.

 Niestety większość twórców nie jest w stanie samemu ocenić wartości tych festiwali i ich realnych możliwości promocyjnych. Większość festiwali także nie informuje uczestników, z jakich powodów film został przyjęty lub odrzucony. Prawda jest też taka, że ogromna liczba festiwali, nawet tych bardzo znanych i renomowanych, nawet nie ogląda nadesłanych prac przed podjęciem decyzji o odrzuceniu. Z kolei, ilość zdobytych laurów, wyróżnień i nagród nie musi być realnym odzwierciedleniem wartości projektu. Dlatego też Polish Short Challenge jest inicjatywą, która ma pomóc wszystkim twórcom w tym trudnym zadaniu. Obserwujemy krąg festiwalowy na świecie, nawiązujemy i utrzymujemy kontakty z wieloma interesującymi podmiotami, więc mamy wiedzę, którą możemy Wam przekazać.

 

POKAZ PROMOCYJNY:

 POLISH SHORT FILM CHALLENGE odbywać się będzie w cyklach czteromiesięcznych przez cały rok. Co trzy miesiące będziemy publikować listę zgłoszonych filmów, a co cztery miesiące - ogłosimy wyniki i nominacje na specjalnym pokazie kinowym, gdzie zaprezentujemy najlepiej ocenione projekty w postaci, maksymalnie 2 minutowych, przygotowanych przez Was filmów promocyjnych: mogą to być zwiastuny, making of, reportaże, wywiady z twórcami, pokaz stop-klatek - TO ZALEŻY OD WASZEJ KREATYWNOŚCI. W ten sposób będziecie mieli motywację przygotować lepiej swoją promocję i szansę zaprosić swoich sponsorów, inwestorów, dziennikarzy czy zaufaną publiczność, przed którą pochwalicie się swoimi osiągnięciami.

 

KORZYŚCI:

 Zgłoszenie się do Polish Short Film Challenge jest bezpłatne. Chcemy poznać Wasze filmy i ocenić Wasze profesjonalne zdolności. Będziemy cyklicznie publikować na naszym Fan Page’u PSFF informacje o Waszych produkcjach, abyście mieli możliwość obserwowania reakcji publiczności i dowiedzieć się jaki jest odbiór Waszego dzieła przez naszą komisję. W ten sposób powstanie ranking, który na bierząco będzie aktualizowany. Pomoże to Wam podejmować decyzje związane ze zgłoszeniem projektu na nasz festiwal, jak również odnośnie promocji i rozpowszechniania swojego filmu. Wspólnie stworzymy najlepszy repertuar polskiego krótkiego metrażu, bez ponoszenia przez Was kosztów, bo już zainwestowaliście w swoje filmy! Program ten będziemy publikować i udostępniać innym zainteresowanym festiwalom, jak również zagranicznym producentom i dystrybutorom. Bądź widoczny, a zwiększysz swoje szanse udziału w konkursie głównym Polish Short Film Festival!

 

NAGRODY:

 Najlepiej ocenione filmy z każdej kategorii otrzymają bezpłatny udział i automatyczne zakwalifikowanie się do najbliższej edycji konkursu Polish Short Film Festival. Najciekawsze filmy w ocenie komisji otrzymają wyróżnienia: zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce produkcji rekomendowanych, a wszystkie filmy zgłoszone do programu PSFC dołączą do naszej bazy filmowej, którą tworzymy od 2 lat i prezentujemy wszystkim naszym kontaktom z branży i są promowane na naszym fanpage’u.

Ważne jest to, że można też zgłaszać filmy w trakcie produkcji, „surówki” materiałów nie obrobionych ostatecznie, piloty czy zwiastuny. Być może przyda się to Wam do naniesienia poprawek lub rozwiać wątpliwości, które towarzyszą na każdym etapie produkcji. Albo przekonać sponsorów do zainwestowania w Wasz projekt.

 

OPCJA PRO

 Produkcje uczestniczące w programie Polish Short Film Challenge Pro wygrywają, zanim zacznie się festiwal! Zgłaszając film do Polish Short Film Challenge Pro otrzymasz mail’owo pisemną ocenę swojego projektu sporządzoną przez naszych jurorów, z wyszczególnionymi, w punktach, wadami i zaletami Twojego filmu. Będziesz już zwolniony z opłaty wpisowej na festiwal PSFF 2019, choć nie oznacza to, że Twój film zakwalifikuje się do festiwalu, ponieważ to będzie zależało od ostatecznej klasyfikacji wszystkich zgłoszonych produkcji w danym sezonie. Natomiast gwarantujemy Ci, że jeśli się zdecydujesz, to będziesz mógł zgłosić swój film na PSFF 2019 bezpłatnie, a film będzie powtórnie poddany ocenie jurorów, jeśli w tym czasie uległ zmianom. Może w tym czasie zdążysz dokonać poprawek? Mało? To jeszcze gwarantujemy wszystkim zgłoszonym w opcji PRO umieszczenie zwiastuna i opisu Twojego filmu na naszej stronie internetowej w zakładce rekomendowanych produkcji, gdzie będziemy kierować wszystkie nasze kontakty branżowe do zapoznania się ofertą oraz opublikujemy to na naszym Fanpag’u FB. Nie wystarczy? To gwarantujemy udział w najbliższym pokazie promocyjnym PSFC, bez względu na ocenę naszej komisji. Oczywiście otrzymujecie też wszystkie wcześniej wymienione korzyści wynikające w udziału w programie. Nic nie tracisz, tylko zyskujesz!

 

---- ENGLISH ----

 

TO WIN A FREE SUBMISSION WEAVER AND INSTANT OFFICIAL SELECTION FOR THE MAIN COMPETITION POLISH SHORT FILM FESTIVAL!

PARTICIPATION IN THE PROGRAM IS FREE!

Polish Short Film Festival proudly announce Polish Short Film Challenge Program.

 

MISSION:

 The Polish Short Film Challenge incentive program was created for all filmmakers who are planing to submit their projects to Polish Short Film Festival and another international film festivals. The objective is to support and help all future participants before they decide to participate or not in PSFF, and where else submit the film. All submitted projects will be evaluated, rated and classified by our commission on a regular basis, to make the filmmaker aware of his strong and weak points, before they start to spend their money and time on submitting to numerous events. All filmmakers who meet the criteria of the Polish Short Film Festival can accept and accept the terms and rules of the competition.

 

EDUCATION:

 The huge movie market has created a great demand for all kinds of motion productions: films, TV, Internet productions as well as for mobile devices. This in turn has contributed to the creation of hundreds of film festivals around the world, which in their assumptions are designed to help creators appear on this market. It is not possible to send films to all events, and above all it does not make sense and would require huge expenditures. Therefore, you should prepare an appropriate strategy adapted to achieve the goals set and to the financial possibilities.

 Unfortunately, most creators are not able to assess the value of these festivals and their real promotional opportunities. Most festivals also do not inform participants of the reasons why the film was accepted or rejected. The truth is also that a huge number of festivals, even those very well known and reputable, do not even watch the submitted works before deciding to reject them. On the other hand, the amount of laurels, distinctions and prizes won does not have to be a real reflection of the project's value. That is why Polish Short Film Challenge is an initiative that is to help all creators in this difficult task. We observe the festival circle in the world, we establish and maintain contacts with many interesting entities, so we have knowledge that we can give you back.

 

SHOW:

 POLISH SHORT FILM CHALLENGE will run each for months throughout the year. Every three months we will publish the list of submitted movies and each for months - we will announce the results and nominations at a special show, where we will present your projects in the form of up to 2 minutes promotional videos prepared by you: trailers, making of, reports, interviews with artists, screenings stills - IT DEPENDS ON YOUR Creativity. In this way, you will have the motivation to better prepare your promotion and the opportunity to invite your sponsors, investors, journalists or a trusted audience, whom you boast about your achievements.

 

BENEFITS:

 Submission for the Polish Short Film Challenge is free. We want to know your films and assess your professional skills. We will periodically publish information about your productions on our Fan Page PSFF so that you can watch the audience's reactions and find out what is the opinion of our festival commission. In this way, a ranking will be created, which will be updated on a current basis. This will help you make decisions related to submitting a project for our festival, as well as for the promotion and distribution of your film. It will help us to prepare the program of the PSFF 2019 festival in the best possible way. Together, we will create the best repertoire of the Polish Short Films, without the cost you incur, because you have already invested in your film! We will publish this program and make it available to other interested festivals as well as foreign producers and distributors. Be visible and you increase your chances of participating in the main competition of the PSFF!

 

AWARDS:

 The best rated films from each category will receive free participation weaver and will automatically qualify for the Polish Short Film Festival main competition program. The most interesting films in the opinion of the commission will receive distinctions: they will be placed on our website in the recommended production tab, and all films submitted for the PSFC program will join our film base, which we have been creating for 2 years and we present it to all our industry contacts and will be promoted on our fanpage.

The important thing is that you can also submit films during production, unfinished materials, pilots or trailers. It may be useful for you to make corrections or dispel doubts that accompany each stage of production. Or convince the sponsors to invest in your project.

 

PRO OPTION:

 By submitting a film to Polish Short Film Challenge Pro you will receive by mail a written evaluation of your project prepared by our jurors, with the list of pros and cons of your film. Additionally you will be released from the PSFF submission fee, although this does not mean that ultimately your film will be selected for the festival, as it depends on the final classification of all submitted productions of current season. However, we guarantee that if you decide, you won’t pay for submission to PSFF and the film will be re-evaluated by the jury, if any changes were made in the meantime. Maybe you can make corrections during this time? Not enough? So we guarantee to place your trailer and synopsis of your film on our website in the recommended production tab, where we will direct all our industry contacts to get acquainted with the offer and publish it on our Fanpage on Facebook. NOT HAPPY? We guarantee participation in the nearest promotional show, regardless of the rating of our committee. Of course, you also get all the benefits resulting from participation in the program. You lose nothing, you only win!

ZAPISZ SIĘ

Wpisz swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać od czasu do czasu najważniejsze informacje o festiwalu pocztą elektroniczną

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Wysyłając swoje dane, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do wysyłki newslettera w celach marketingowych. W każdej chwili możesz się wypisać. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

POLUB I OBSERWUJ

Na naszym fanpage'u znajdziesz aktualne i archiwalne informacje i zdjęcia,  recenzje, relacje, a także co dzieje się u naszych filmowców.

FANPAGE

ŚMIAŁO!

Chcesz wiedzieć więcej?

Nie będziemy wysyłać Ci spamu,

Twój e-mail jest u nas bezpieczny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN

Właścicielem nazwy i znaku graficznego Polish Short Film Festival oraz właścicielem i administratorem strony www.polishshort.pl jest Ulica Piękna - Daniel Kozakiewicz, z siedzibą: ul. Piękna 11/1, 00-549 Warszawa, Polska. NIP: 5262360156 | REGON: 362601934 © 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 | Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to jednocześnie zgoda na ich używanie.